Názov skladby
    
Interpret, Skladateľ
    
Kúsok textu
    

Texty pesničiek:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Interpreti:
A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W X
Y Z ...

Pridaj pesničku
Opraviť chybu
Hudobné stránky
Podporte nás
info@akordytexty.skNezařazeno - ostatní texty písní [-] Transpozícia [+]   Tlač textu     


Polské hity 60 let - disco

Nezařazeno - ostatní texty písníBaw się ra zem zna mi Je śli masz o cho tę 
Na wspól ną za ba wę Daj na mó wić się 
To naj lep szy spo sób Je śli chcesz za po mnieć 
O swo ich kło po tach I zmar twie niach te e eż 

Nie za dzie raj no sa baw się ra zem zna mi 

Nie bądź ta ki szyb ki Bill wstrzy maj się przez kil ka chwil 
Prz estań dzia łać je dno staj nie po roz ma wiaj o Ein stei nie 
Nie bądź ta ki szy bki Bill nie bądź ta ki szyb ki Bill, nie bądź ta ki szyb ki Bill. 

O mnie się nie martw o mnie się nie martw Ja so bie ra dę dam 
Jes teś to jes teś a jak cię nie ma To też nie wiel ki kram 
Je śli chcesz wie dzieć zmart wień bez li ku Cią gle przez cie bie mam 
Jak so bie ra dę dasz niew dzięc zni ku kie dy zos ta niesz sam 
Jak so bie ra dę dasz niew dzięc zni ku kie dy zos ta niesz sam 

Trzy nas te go wszy stko zda rzyć się mo że trzy nas te go świat wró żo wym ko lor ze 
Trzy nas te go nie smu cą mnie łzy y trzy nas te go pię kniej sze mam sny y 
Trzy nas te go A ty właś nie trzy nas te go jes teś zły 

Młu wi leš kie dyš ze mnie ko chasz, młu wi leš kie dyš ze ko chasz mnie 
Ze nig dy in nej nie po ko chasz, ze nie po ko chasz in nej nie 

Lecz two je sło wa ja juž znam, je dną do cie bie pro zbe mam 
Ne płu kaj ni gdy juž, do mo jich drzwi 

Te O pol ske dzio ł hy wieł kie pa rad ni ce ka za ły se us zyć czer wo ne spod ni ce 
Cze rwo ne spod ni ce bia łe za poś ni ce zaj dą na mu zy kię sto ją jak maś ni ce 

Ša la lá ša la lá ša la la la lá la ša lá la la lá la ša la la la lá la 

Je dzie my au to sto pem je dzie my au to sto pem 
Wten spo sób mo żesz bra cie prze je chać E u ro pę 
Gdzie szo sy bia ła nić tam bra cie śmia ło wyjdź 
I nie martw się co bę dzie po tem 
Au to stop, au to stop wsia daj bra cie da lej hop 
Ru sza wóz będ zie wiózł bę dzie wiózł nas dziś ten wóz  

Chło piec zgi ta rą był by dla mnie pa rą 
Chcę przez ży cie śpie wa ją co ra zem iść 
Chło piec z git arą był by dla mnie pa rą 
Mo że mnie o rę kę pro sić choć by dziś 

Hej jest wnas zym mie scie nie wi nnym 
targ na ma lo wa ne dzie wczy ny 
La la ma lo wa na jak ża dna, 
hej kup cie ją lu zie bo ład na 

Ma lo wa na la la la la la la la la Ma lo wa na la la la la la	 
Ma lo wa na la la la la la la la la Ma lo wa na la la la la la 

Jak się masz ko cha nie jak się masz 
Po wiedz mi kie dy zno wu cię zo ba czę 
Jak się masz ko cha nie jak się masz 
Po wiedz mi co zo sta ło zna szych mar zeń 
Jak się masz ko cha nie jak się masz 
Ży czę ci a by śmy by li ra zem już 

Nie za dzie raj no sa Baw się ra zem zna mi